Nota legal

  • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT : El Centre Escolar Empordà SCCL, amb domicili a Roses, Riera Ginjolers nº 196

    FINALITAT : Atendre-us adequadament i enviar-vos informació del centre

    DRETS : Teniu dret a accedir al contingut de les vostres dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el tractament, a oposar-vos a     que  les tractem, a consentir expressament la portabilitat de la vostra informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment el consentiment que atorgueu quan signeu aquest document.