Visió

VOLEM QUE EL NOSTRE ALUMNAT SURTI DE L'ESCOLA AMB UNA MIRADA I UNA MENT INNOVADORA, AMB UN COR DE SERVEI, UN ESPERIT EMPRENEDOR, UNA ACTITUD EMPÀTICA I UNA VISIÓ COL·LABORATIVA.

VOLEM QUE SIGUIN PERSONES COMPROMESES AMB EL SEU ENTORN PERSONAL I SOCIAL I PER SOBRE DE TOT, PERSONES FELICES.

Tenim el compromís de formar persones amb competències fermes, sòlides, amb caràcter resilient, que els permeti viure en aquesta societat de permanent canvi  sense por a afrontar els reptes, sense por al fracàs.

La VISIÓ d’un centre és l’element que reflecteix el consens de la comunitat educativa sobre com ha de ser el centre educatiu en un futur determinat. La visió alinea i implica la comunitat educativa del centre en una direcció clara i compartida.


Acompanyats pel programa Escola Nova 21, hem definit la visió de centre concretant els quatre eixos del marc d’escola avançada - Propòsit, Pràctiques, Avaluació i Organització - en el context i l’entorn del propi centre.

  1. Sobre el Propòsit: quin model de persona volem educar? Quins valors volem que tinguin els infants en acabar la seva estada al centre? Quines volem que siguin les competències dels infants en acabar la seva etapa al centre? Quins volem que siguin els trets de caràcter dels infants en acabar la seva etapa al centre? Per a quina societat volem educar? Quin és el rol de l’escola en la societat?
     
  2. Sobre les Pràctiques d’aprenentatge: Quines metodologies i pràctiques d’aprenentatge volem que predominin al centre i que contribueixin a l’assoliment del propòsit educatiu? Quin volem que sigui el rol dels infants i del professorat en tot el procés? Com ens imaginem un dia d’un infant al centre? I d’un professor?
  3. Sobre l’Avaluació: com farem el seguiment, valoració i avaluació dels infants? Qui i com determinarà els objectius d’aprenentatge? Qui participarà de l’avaluació? Què s’avaluarà? Com s’avaluarà?
     
  4. Sobre l'Organització: com volem que siguin els entorns d’aprenentatge del nostre centre? Com volem que siguin els espais? Com volem que siguin els horaris? De quina manera agruparem als infants? Com s’organitzarà el professorat? Com volem que sigui la relació entre les famílies i el centre? I amb altres persones i institucions de l’entorn?


D’entre les qüestions anteriors, n’hi ha una que és la més rellevant de totes: “Quin model de persona volem educar?”. Consensuar amb la comunitat educativa com serà un infant quan acabi la seva etapa al centre (quins valors tindrà, quines competències i quins trets de caràcter) és imprescindible, ja que les pràctiques d’aprenentatge, l’avaluació i l’organització estan al servei d’aquest propòsit educatiu.