Pla de Convivència

INTRODUCCIÓ
    “… El bon clima educatiu és bàsic per al bon funcionament del nostre centre. No sols millora el desenvolupament de les classes i per tant, l’adquisició dels aprenentatges, sinó que fomenta el benestar emocional tan a nivell personal com col·lectiu.
Aquest projecte es proposa ser un memoràndum d’accions educatives per fomentar un bon clima dins el centre i millorar la relació entre l’alumnat...”

NORMATIVA
“…D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre…”

PRINCIPIS QUE ORIENTEN L'ACCIÓ
“…Els principis d’actuació d'un projecte de convivència són: la participació i la corresponsabilitat de la comunitat educativa, l’actuació global i integral, la descentralització per tal que les decisions siguin contextualitzades i la millora constant...”

MISSIÓ I OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
“...Els objectius que té aquest projecte a nivell general són els següents:
- Elaborar un projecte de convivència global amb la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa.
- Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat.
- Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
- Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes.
- Fomentar la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
- Fomentar a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones...”NIVELLS D'ACTUACIÓ
“… el plantejament global i integral que es proposa comporta abordar el projecte de convivència des de tres nivells: organització, resolució de conflictes i valors i actituds.
Alhora, cada nivell es desplega en tres àmbits com són el centre, l’aula i l’entorn…”
   

Organització de centre
      .  Acollida
              Acollida de l’alumnat
              Acollida del professorat
      .  Comunicació i participació     
      .  Estructura i gestió de recursos      
 

...no és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. Una organització adequada afavoreix el clima de convivència...”Resolució de conflictes
        .  Protocol resolució de conflictes
        .  Absentisme


“...Quan es produeixen situacions que atempten contra la convivència calen mecanismes d’actuació. D’acord amb un model integrat de resolució dels conflictes entenem que, per abordar les diferents situacions en què ens podem trobar, calen orientacions i protocols per recuperar la relació entre les parts, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a aquestes situacions...”Valors i actituds

“... Volem contribuir a que tot l’alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i laboral...”